Wycieczki

Regulamin Serwisu Poland Pilot i PodrozujPoPolsce

Spis treści

 

I. Definicje

Usługodawca – Andrzej Surma, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Turistweb Usługi Informatyczno-Turystyczne Surma Andrzej, ul. Ptasia 27, 43-400 Cieszyn, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Burmistrza Miasta Cieszyna pod numerem 11197/11.

Administrator - Usługodawca lub osoby upoważnione do administrowania Serwisem i jego rozbudowy, działające na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Usługodawcę.

Administrator danych – podmiot o którym mowa w art. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jednolity Dz.U. 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych w Serwisie .

Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu. Użytkownikami Serwisu mogą być:
a. pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych;
b. małoletnie osoby fizyczne, które ukończyły 13 rok życia oraz pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za zgodą przedstawiciela ustawowego.

Użytkownik Premium
– podmiot, który zawarł z Usługodawcą umowę o świadczenie Usług Premium na zasadach określonych w Regulaminie.

Konto - miejsce w Serwisie, przydzielone danemu Użytkownikowi po dokonaniu rejestracji. W ramach przydzielonego miejsca Użytkownik może edytować ustawienia swojego Profilu, publikować treści w Serwisie i wysyłać wiadomości prywatne do innych Użytkowników serwisu.

Konto Premium - miejsce w Serwisie, przydzielone Użytkownikowi Premium po zawarciu z Usługodawcą umowy o świadczenie Usług Premium.

Profil - część konta Użytkownika. W ramach Profilu Użytkownik może uzupełnić swoje dane poprzez podanie swojego opisu, zainteresowań, numeru GG oraz loginu skype, a także przez dodanie identyfikującego go pliku graficznego – avataru.

Regulamin
- niniejszy dokument, regulujący zasady korzystania z Serwisu.

Polityka Prywatności – dokument znajdujący się pod adresem http://www.polandpilot.pl/polityka.php, określający zasady ochrony danych udostępnianych przez Użytkowników w ramach korzystania z Serwisu.

Cennik - dokument znajdujący się pod adresem http://www.polandpilot.pl/cennik.php, określający zasady płatności za Usługi Premium świadczone w Serwisie.

Serwis
- serwis internetowy Poland Pilot znajdujący się pod adresem http://www.polandpilot.pl.

Galeria - moduł Serwisu, pozwalający Użytkownikowi dodać do swojego Konta pliki graficzne oraz udostępniać je innym Użytkownikom i osobom trzecim.

Login - unikalny identyfikator Użytkownika, za pomocą którego uzyskuje on dostęp do Serwisu.

Licencja – niewyłączna, nieodpłatna licencja udzielana Usługodawcy na korzystanie z treści chronionych przepisami prawa, dotyczących praw własności intelektualnej, w szczególności chronionych na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., nr 24, poz. 83 ze zm.). Zasady udzielania licencji określone są w Regulaminie.

II. Techniczne warunki korzystania z serwisu

1. Serwis umożliwia dostęp oraz dodawanie informacji do ogólnopolskiej bazy informacyjnej związanej z branżą turystyczną, zawierającej między innymi informacje o imprezach turystycznych, miejscach noclegowych, usługach przewozowych, usługach biur i agencji turystycznych oraz usługach przewodników. Serwis umożliwia również dostęp do funkcji portalu społecznościowego, takich jak: profile użytkowników, galerie, system wymiany wiadomości, forum oraz chat.

2. Aby korzystać z Serwisu Użytkownik musi posiadać dostęp do Internetu oraz przeglądarkę internetową. Serwis jest kompatybilny z najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi.

3. Optymalna rozdzielczość wyświetlania strony Serwisu wynosi 1020 x 800 pikseli (lub wyższa).

4. Do kontaktu z Usługodawcą Użytkownik powinien posiadać adres e-mail i dostęp do programu właściwego do obsługi poczty elektronicznej.

 

III. Ogólne warunki korzystania z serwisu

1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługi na zasadach określonych w Regulaminie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego w szczególności z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., nr 144, poz. 1204).

2. Rejestrowanie się w Serwisie oraz korzystanie z niego przez Użytkowników, nie będących Użytkownikami Premium jest bezpłatne.

3. Rejestrowanie się w Serwisie oznacza akceptację regulaminu.

4. Z tytułu świadczenia Usługi Premium na rzecz Użytkowników Premium pobierane są opłaty na zasadach określonych w Regulaminie oraz Cenniku.

5. Do dokonania rejestracji Użytkownika w Serwisie konieczne jest podanie następujących danych: nazwa użytkownika (login), e-mail, hasło, oraz województwo, będące lokalizacją Użytkownika. Przy dokonaniu rejestracji Użytkownik może również podać swoje dane w następującym zakresie: imię oraz region.

6. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.

7. Użytkownik może dokonać rejestracji tylko jednego konta.

8. Zakazuje się udostępniania swojego konta osobom trzecim, oraz korzystania z kont innych Użytkowników.

9. Dokonując rejestracji konta użytkownik oświadcza, że:
a. zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu oraz treść Polityki Prywatności,
b. dane podane w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe,
c. wyraża zgodę na otrzymywanie na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail komunikatów systemowych, w tym powiadomień o nowych wiadomościach, powiadomień o nowych treściach opublikowanych w serwisie, przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie itp.

10. W wypadku wykrycia, że Użytkownik podczas rejestracji podał fałszywe lub nieaktualne dane, konto Użytkownika zostanie usunięte bez powiadamiania o tym Użytkownika.

11. Działania, które mogą zakłócić bądź utrudnić funkcjonowanie Serwisu są zabronione. Jeżeli takie działania zostaną stwierdzone, Administrator ma prawo usunąć Konto Użytkownika, dopuszczającego się przedmiotowych działań.

12. Użytkownikowi nie wolno gromadzić zawartych w Serwisie informacji o innych Użytkownikach, w celu przetwarzania ich danych osobowych bez pisemnej zgody Użytkownika, którego dotyczą przedmiotowe informacje, za wyjątkiem sytuacji, w której gromadzenie informacji jest zgodne z przepisami prawa.

13. Treści zamieszczane przez Użytkownika w serwisie nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, w szczególności nie mogą naruszać praw własności intelektualnej, dóbr osobistych oraz prawa do wizerunku osób trzecich.

14. Zakazuje się rozpowszechniania w serwisie treści bezprawnych, w szczególności nawołujących do popełnienia czynu zabronionego, propagujących dyskryminację narodowościową, rasową, etniczną, religijną itp., lub naruszających dobra osobiste osób trzecich. Zakazuje się również rozpowszechniania treści pornograficznych, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje oraz rozsyłania niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., nr 144, poz. 1204), a także informacji kwalifikowanych jako spam.

15. Zakazane jest wykorzystywanie Serwisu do prowadzenia działalności marketingowej, w szczególności promocji lub reklamy innych stron internetowych, reklamy podmiotów świadczących usługi lub oferujących sprzedaż towarów przez Użytkowników, którzy nie zawarli z Usługodawcą umowy o świadczenie wyżej wskazanych usług w ramach Usług Premium oraz nie uiścili należności za świadczenie Usług Premium na rzecz Usługodawcy na zasadach określonych w Cenniku.

16. Kategorie treści, które mogą być publikowane przez danego Użytkownika w zależności od jego statusu i formy organizacyjno prawnej określone są w Panelu Użytkownika oraz w Cenniku. Użytkownik zobowiązuje się nie publikować treści, które nie są dedykowane dla właściwej dla danego Użytkownika kategorii Użytkowników.

17. W Serwisie zabronione jest używanie wulgaryzmów oraz obrażanie innych Użytkowników.

18. Administrator ma prawo do wysyłania wszystkim Użytkownikom wiadomości z powiadomieniami o zmianach w Serwisie, w szczególności przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie, nowych treściach publikowanych w serwisie oraz powiadomień o nowych wiadomościach prywatnych.

19. Użytkownik ma możliwość usunięcia swojego Konta w każdym czasie.

20. Usunięcie Konta Użytkownika jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym, pod warunkiem uregulowania wszelkich zobowiązań wobec Usługodawcy.

IV. Użytkownik

1. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik ma prawo do bezpłatnego korzystania z następujących usług w ramach Serwisu:
a. Korzystania z forum.
b. Publikowania wiadomości na chacie.
c. Publikowania zdjęć w Galerii.
d. Dodawania opisów podróży. Dla dodania opisu podróży obligatoryjne jest podanie nazwy podróży, odwiedzonych miast, województwa, daty podróży oraz jej opisu.
f. Dodawania podstawowych opisów ciekawych miejsc o długości do 1000 znaków. Dla dodania podstawowego opisu ciekawego miejsca obligatoryjne jest podanie tytułu wpisu, nazwy miejscowości, województwa oraz opisu miejscowości. Usługa umożliwia dodanie jednego zdjęcia związanego z ciekawym miejscem.
g. Dodawania podstawowych ogłoszeń o długości do 500 znaków. Dla dodania podstawowego ogłoszenia konieczne jest podanie jego tytułu, województwa oraz miejscowości Użytkownika, a także opisu ogłoszenia. Usługa umożliwia dodanie jednego zdjęcia związanego z treścią ogłoszenia.

2. Podczas korzystania z Serwisu, w zakresie o którym mowa w ust. 1 powyżej Użytkownik nie może wykorzystywać Serwisu do promowania jakichkolwiek usług i towarów, w tym również do promowania w celach komercyjnych innych stron internetowych.

V. Użytkownik Premium


1. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, Użytkownikiem Premium może być podmiot prowadzący działalność związaną ze świadczeniem usług w branży turystycznej: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostki i organy samorządu terytorialnego oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

2. Użytkownik Premium zyskuje możliwość
a. Dodawania opisów wycieczek. Dla dodania opisu wycieczki konieczne jest podanie nazwy wycieczki, rodzaju wycieczki i rodzaju transportu, województwa, opisu wycieczki oraz daty jej rozpoczęcia.
b. Dodawania opisów noclegów. Dla dodania opisu noclegu konieczne jest podanie nazwy miejsca noclegowego, dokonanie wyboru rodzaju ogłoszenia o miejscu noclegowym, oraz wyboru województwa- lokalizacji miejsca.
c. Dodawania opisu swojej firmy. Dla dodania opisu firmy konieczne jest podanie nazwy firmy, wybór rodzaju ogłoszenia, podanie nazwy miejscowości oraz opisu firmy, a także wybór województwa w którym znajduje się siedziba firmy.
d. Dodawania informacji o przewodnikach. Dla dodania opisu przewodnika konieczne jest podanie jego imienia i nazwiska, rodzaju świadczonych przez niego usług, opisu, miejscowości oraz województwa, a także wybór odpowiedniego rodzaju ogłoszenia.
e. Dodawania informacji o podmiotach świadczących usługi przewozowe. Dla dodania opisu przewoźnika konieczne jest podanie jego nazwy, rodzaju pojazdu, opisu, miejscowości oraz województwa, a także wybór odpowiedniego rodzaju ogłoszenia.
f. Dodawania wpisu miast. Dla dodania opisu miasta konieczne jest podanie tytułu wpisu, opisu, miejscowości oraz województwa, a także wybór odpowiedniego rodzaju ogłoszenia.
g. Dodawania wpisu dotyczącego biur podróży. Dla dodania biura podróży konieczne jest podanie jego nazwy, opisu, miejscowości oraz województwa, a także wybór odpowiedniego rodzaju ogłoszenia.
h. Dodawania wpisu dotyczącego agencji turystycznych. Dla dodania agencji turystycznej konieczne jest podanie jej nazwy, opisu, miejscowości oraz województwa, a także wybór odpowiedniego rodzaju ogłoszenia.
i. Dodawania standardowych i poleconych opisów ciekawych miejsc. Dla dodania standardowego i poleconego opisu ciekawego miejsca obligatoryjne jest podanie tytułu wpisu, nazwy miejscowości, województwa oraz opisu miejscowości.
j. Dodawania standardowych i poleconych ogłoszeń. standardowych i poleconych ogłoszenie może dotyczyć komercyjnej działalności Użytkownika Premium. Dla dodania standardowego i poleconego ogłoszenia konieczne jest podanie jego tytułu, województwa oraz miejscowości Użytkownika, a także opisu ogłoszenia.

3. Użytkownikiem Premium może być również Użytkownik nie prowadzący działalności związanej ze świadczeniem usług w branży turystycznej. Taki Użytkownik jest uprawniony do publikowania odpłatnych ogłoszeń w opcji standardowe i polecane oraz odpłatnych opisów ciekawych miejsc w opcji standardowe i polecane.

4. Szczegółowy zakres poszczególnych Usług Premium określony jest w Cenniku.

5. Użytkownik Premium jest uprawniony jedynie do publikowania treści zgodnych z treściami dopuszczonymi do publikacji w ramach wybranego rodzaju Usługi Premium. W szczególności zabronione jest publikowanie treści, których publikacja została przewidziana w ramach droższej Usługi Premium, przy wyborze tańszej Usługi Premium.

6. Użytkownik, który chce dokonać aktywacji Usług Premium dokonuje rejestracji w Serwisie oraz dokonuje płatności w wysokości i na zasadach określonych w Cenniku Usług Premium i niniejszym Regulaminie.

7. Niezwłocznie po zarejestrowaniu płatności w systemie Usługodawcy, Użytkownik staje się Użytkownikiem Premium i uzyskuje dostęp do Usług Premium.

8. Użytkownik Premium zobowiązuje się publikować w Serwisie treści, które związane są wyłącznie z prowadzoną przez niego działalnością. Publikowanie treści związanych z działalnością prowadzoną przez osoby trzecie jest zabronione.

VI. Płatności


1. Użytkownik dokonuje płatności za Usługi Premium poprzez skorzystanie z zakładki „stan konta” w ustawieniach Konta Użytkownika.

2. Wysokość płatności za Usługi Premium reguluje Cennik Usług Premium.

3. Płatności obsługiwane są za pośrednictwem serwisu Przelewy24, znajdującym się pod adresem https://www.przelewy24.pl, na zasadach określonych przez podmiot prowadzący serwis Przelewy24.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania podmiotu prowadzącego serwis Przelewy24, w szczególności za wszelkie nieprawidłowości w rozliczaniu wpłat dokonywanych przez Użytkowników, problemy techniczne związane z działalnością serwisu Przelewy24 itp.

5. Usługodawca zobowiązany jest do poinformowania wszystkich Użytkowników Premium o planowanej zmianie Cennika Usług Premium nie później niż na dwa tygodnie przed planowaną zmianą, chyba że zmiana dotyczy wprowadzenia promocji polegającej na obniżeniu kosztów świadczenia Usług Premium.

6. W wypadku zmiany Cennika Usług Premium Użytkownik Premium ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług Premium z dwutygodniowym terminem wypowiedzenia, przypadającym najpóźniej na dzień poprzedzający dzień zmiany Cennika Usług Premium, chyba że zmiana dotyczy wprowadzenia promocji polegającej na obniżeniu kosztów świadczenia Usług Premium.

7. Użytkownik Premium zobowiązuje się do wykorzystania środków pieniężnych zarejestrowanych na Koncie Użytkownika Premium przed upływem terminu wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług Premium.

8. Użytkownik dokonuje wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług Premium poprzez usunięcie swojego Konta z Serwisu. Użytkownik Premium może również złożyć Usługodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług Premium poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. nie później niż w terminie tygodnia po dniu zawiadomienia przez Usługodawcę o planowanej zmianie Cennika Usług Premium. Wówczas Użytkownik Premium nie ma obowiązku usuwania swojego Konta z serwisu. W wypadku o którym mowa w niniejszym ustępie, ust.7 powyżej stosuje się.

9. W wypadku, gdy Użytkownik Premium nie złoży w terminie oświadczenia o którym mowa w pkt. 8 lub nie usunie swojego Konta z serwisu uważa się, że wyraża zgodę na zmianę Cennika Usług Premium.

10. Aby otrzymać fakturę VAT za świadczone w Serwisie Usługi Premium Użytkownik Premium powinien w ustawieniach swojego konta w zakładce „zmiana danych” wybrać odpowiedź „tak” w polu „otrzymywanie faktur” oraz podać nazwę firmy, pełny adres oraz numer NIP potrzebny do wystawienia faktury.

VII. Ochrona prywatności


1. Dane osobowe przekazywane w trakcie rejestracji oraz umieszczane w Profilu Użytkownika będą służyły tylko i wyłącznie do zawarcia, modyfikacji bądź rozwiązania umowy o korzystanie z Serwisu oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z zawartą umową. Dane osobowe mogą być również wykorzystane do zapewnienia najwyższego standardu świadczonych usług oraz dla celów statystycznych.

2. Dane osobowe są również przetwarzane w celach marketingowych, na potrzeby prezentowania Użytkownikom aktualnych informacji związanych z branżą turystyczną, w tym również w celu przesyłania newslettera.

3. Dane osobowe w zakresie określonym w Polityce Prywatności są również prezentowane innym Użytkownikom Serwisu, w wypadku gdy odwiedzą one Profil danego Użytkownika lub nawiążą kontakt z Użytkownikiem poprzez przesłanie prywatnej wiadomości, lub za pośrednictwem chatu i forum.

4. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są wykorzystywane przez Administratora danych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Przedmiotowe informacje mogą być również wykorzystane przez Administratora danych dla celów statystycznych.

5. Użytkownik ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich modyfikacji, uaktualnienia oraz usunięcia.

6. Administrator danych może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika w przypadkach prawem przewidzianych, w szczególności Administrator danych na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 3 w zw. z art. 21 ust .1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) może odmówić usunięcia danych w celu zapobieżenia ponownej rejestracji osób, których konta zostały usunięte ze względu na niedozwolony sposób korzystania z serwisu.

7. Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim. Dostęp do bazy danych mają jedynie osoby posiadające upoważnienia nadane przez Administratora danych.

8. Dane osobowe mogą zostać ujawnione jedynie podmiotom upoważnionym w przypadkach określonych w przepisach prawa.

9. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i zasadami określonymi w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., nr 144, poz. 1204), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jednolity Dz. U. 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r., nr 100, poz. 1024).

10. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Andrzej Surma, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Turistweb Usługi Informatyczno-Turystyczne Surma Andrzej, ul. Ptasia 27, 43-400 Cieszyn, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Cieszyna pod numerem 11197/11.

VIII. Prawa własności intelektualnej


1. Wszelkie prawa zastrzeżone. W szczególności wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne, tekst, oprogramowanie, bazy danych i inne elementy Serwisu w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, podlegają ochronie prawnej w zakresie praw autorskich i pokrewnych przysługujących Usługodawcy lub innym uprawnionym podmiotom. Zawartość Serwisu nie może być kopiowana, przetwarzana i modyfikowana w celach innych niż użytek osobisty Użytkownika, ani też udostępniana osobom trzecim. Serwis może zawierać fotografie lub elementy graficzne, do których prawa autorskie posiadają Użytkownicy lub osoby trzecie.

2. Użytkownik zapewnia, że zamieszczane Serwisie treści nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich majątkowych lub osobistych, praw własności przemysłowej, praw do baz danych. Jednocześnie Użytkownik zapewnia, że posiada autorskie prawa majątkowe do zamieszczanych w Serwisie utworów chronionych prawem autorskim, w szczególności fotografii, w zakresie pozwalającym na zgodne z prawem i niniejszym Regulaminem zamieszczenie treści w Serwisie oraz na zgodne z prawem udzielenie Licencji na korzystanie z treści przez Usługodawcę oraz, że udzielenie Licencji i korzystanie przez Usługodawcę z treści zgodnie z warunkami Licencji w żaden sposób nie naruszy praw osób trzecich.

3. Z chwilą zamieszczenia treści w Serwisie Użytkownik udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści zamieszczonych w Serwisie zgodnie z niniejszym Regulaminem, na następujących, znanych w chwili udzielenia Licencji, polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy utworu;
c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b. - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

4. Zakres Licencji wskazany w ust. 3 powyżej obejmuje prawo Usługodawcy do korzystania z treści w ramach Serwisu - w celu zapewnienia funkcjonowania, promocji i reklamy Serwisu i treści zamieszczonych w Serwisie przez osoby trzecie oraz informowania o działalności Serwisu – także po rezygnacji Użytkownika z korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę oraz po usunięciu z Serwisu treści lub konta Użytkownika.

5. Usługodawca ma prawo do korzystania z treści na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

6. Licencja jest udzielana na czas nieoznaczony.

7. Usługodawca ma prawo udzielania dalszych licencji na korzystanie z treści w granicach posiadanej Licencji.

8. Jeżeli Użytkownik zamieścił w Serwisie treść zawierającą wizerunek osoby trzeciej, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada upoważnienie tej osoby do wykorzystania jej wizerunku, a zamieszczenie treści w Serwisie, udzielenie Licencji na rzecz Usługodawcy oraz korzystanie przez Usługodawcę z treści zgodnie z warunkami Licencji w żaden sposób nie naruszy praw tej osoby.

9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Usługodawcy za wszelkie szkody jakie Usługodawca poniósł w związku z zamieszczeniem w Serwisie treści opublikowanych przez Użytkownika oraz korzystaniem przez Usługodawcę z treści na warunkach Licencji udzielonej przez tego Użytkownika.

IX. Zablokowanie i usunięcie konta

1. Administrator ma prawo zablokować bądź usunąć konto Użytkownika, który nie przestrzega Regulaminu, przepisów prawa, lub zachowuje się w sposób utrudniający innym Użytkownikom korzystanie z Serwisu.

2. Usunięcie lub zablokowanie konta Użytkownika jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym, pod warunkiem uregulowania przez Użytkownika wszelkich zobowiązań wobec Usługodawcy.

3. Użytkownik, którego Konto zostało usunięte przez Administratora ma prawo założyć kolejne Konto jedynie po uzyskaniu zgody Administratora.

4. Administrator ma prawo weryfikacji zgodności treści publikowanych w Serwisie z warunkami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.

5. W przypadku gdy treści publikowane w Serwisie nie spełniają wymogów wskazanych w Regulaminie, Administrator może odmówić zamieszczenia treści w Serwisie, zablokować dostęp do opublikowanej treści lub usunąć treści z Serwisu.

6. W przypadku otrzymania przez Administratora urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych opublikowanych przez Użytkownika w Serwisie, oraz w przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności treści z wymogami niniejszego Regulaminu, w szczególności co do prawdziwości lub aktualności treści opublikowanych przez Użytkownika w Serwisie, oraz co do posiadania przez Użytkownika praw do treści zamieszczonych w Serwisie, Administrator ma prawo do podjęcia następujących czynności:
a. wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia z Serwisu nieprawdziwych treści bądź dokonania aktualizacji treści, pod rygorem odmowy zamieszczenia treści w Serwisie, zablokowania dostępu do zamieszczonej w Serwisie treści lub usunięcia treści z Serwisu; lub
b. wezwania Użytkownika do niezwłocznego przedstawienia Administratorowi swojego stanowiska i ewentualnych dowodów legalności działania Użytkownika w Serwisie, w związku z otrzymaniem przez Administratora wiarygodnej wiadomości o bezprawności treści opublikowanych w Serwisie, pod rygorem usunięcia treści z Serwisu: lub
c. odmowy zamieszczenia treści w Serwisie, natychmiastowego zablokowania dostępu do zamieszczonej w Serwisie treści lub usunięcia treści z Serwisu.

7. Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej Administrator wykonuje uprawnienia, o których mowa w ust. 6 powyżej, według własnego uznania, tzn. Administrator nie ma obowiązku uprzedniego wezwania Użytkownika do określonych działań wobec odmowy zamieszczenia treści w Serwisie, zablokowania dostępu do treści lub usunięcia treści z Serwisu.

8. Administrator niezwłocznie zawiadomi Użytkownika drogą emailową lub poprzez kontakt za pośrednictwem Serwisu o zamiarze zablokowania dostępu do treści lub usunięcia treści z Serwisu, w sytuacjach, o których mowa w ust. 8 powyżej

X. Reklamacje

1. Użytkownik ma prawo zgłoszenia Administratorowi zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu oraz problemów, związanych ze świadczonymi usługami.

2. Reklamacje składa się drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Składana reklamacja musi zawierać:
a. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe w postaci adresu zamieszkania oraz adresu e-mail lub numeru telefonu zgłaszającego reklamację;
b. dokładne wskazanie treści lub usługi której dotyczy reklamacja;
c. dokładne wskazanie powodu zgłoszenia reklamacji, w tym w szczególności treści, które naruszają prawa zgłaszającego reklamację, wraz z wymienieniem sposobu i zakresu tego naruszenia lub problemu z działaniem usługi;
d. w razie możliwości wskazanie i przedstawienie posiadanego przez zgłaszającego reklamację dowodu na zasadność reklamacji.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Administratora w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia jej zgłoszenia.

5. Reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa mogą zostać pozostawione bez rozpoznania.

6. Za reklamację nie uważa się sugestii zmian w zakresie świadczonych usług, w szczególności propozycji ulepszeń Serwisu.

7. Administrator ma prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub Serwisu.

XI. Odpowiedzialność

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników Serwisu oraz osób trzecich, w tym za wykorzystanie przez Użytkowników lub osoby trzecie dostępnych w Serwisie danych innych Użytkowników lub osób trzecich niezgodnie z celem działania Serwisu.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji zakresu świadczonych usług, dostarczonych Użytkownikom narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, w tym usunięcia wszelkich danych zgromadzonych w bazie, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych powyżej czynności żadne roszczenia.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu powstałe nie z winy Usługodawcy, w tym za usunięcie danych zapisanych na Kontach Użytkowników oraz za ewentualne szkody powstałe w wyniku tych zakłóceń. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania z Serwisu w trakcie przerw technicznych, związanych z rozbudową lub wprowadzaniem zmian w funkcjach Serwisu.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których prawa (w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie majątkowe lub osobiste) zostały zagrożone lub naruszone poprzez zamieszczenie w Serwisie jakichkolwiek treści. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik, który zamieścił daną treść.

5. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodniej wiadomości o bezprawnym charakterze danych rozpowszechnianych przez Użytkownika i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych lub usunięcia danych zgodnie z obowiązującymi przepisami, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych lub ich usunięcia.

6. Wszelkie informacje zamieszczone w Serwisie mają wyłącznie niewiążący charakter informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń względem Usługodawcy

XII. Przepisy końcowe

1. Regulamin oraz zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w każdej chwili, bez konieczności wyjaśnienia przyczyn.

3. Jeżeli Usługodawca dokona zmiany Regulaminu, jest on zobligowany do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie zarejestrowanych Użytkowników. Powiadomienie następuje w drodze elektronicznej, oraz poprzez publikację tekstu jednolitego Regulaminu w Serwisie.

4. Użytkownik ponosi ryzyko nieotrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.

5. Używanie Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z zaakceptowaniem wprowadzonych zmian.

6. W przypadku gdy Użytkownik nie wyraża zgody na nowe postanowienia Regulaminu, jest on zobowiązany do rozwiązania umowy o korzystanie z Serwisu poprzez usunięcie Konta Użytkownika

7. Umowy o świadczenie usług w Serwisie zawarte pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą przed dniem wejścia w życie zmian do Regulaminu podlegają nowej wersji Regulaminu jeżeli Użytkownik nie wypowie umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni od dnia powiadomienia go przez Administratora o zmianie Regulaminu.

 

Our website is protected by DMC Firewall!